Dnes » 32 / 18
Zajtra » 30 / 18
Pozajtra » 30 / 18
nedeľa 21. júla 2024 - Meniny má Daniel

Aktivity

Aktivity počas školského roka 2021/2022

 SEPTEMBER
- púšťanie šarkanov
- výroba zvieratiek z gaštanov

OKTÓBER
- vyrezávanie a zdobenie tekvíc
- výroba pozdravov pre starých rodičov

NOVEMBER
- výroba vianočných ozdôb a adventných vencov z prírodnín

DECEMBER
- stavanie stromčeka
- návšteva Mikuláša
- výlet na vianočné trhy
- pečenie a zdobenie medovníkov
- vianočné posedenie

JANUÁR
- spoločná sánkovačka
- súťaž v stavaní snehuliakov
- vešanie búdok s jedlom pre vtáčiky

FEBRUÁR
- fašiangy s hostinou
- karneval

MAREC
- pečenie slaných pochúťok z lístkového cesta
- výlet na chatu

APRÍL
- veľkonočná výzdoba
- zdobenie veľkonočných kraslíc

MÁJ
- výzdoba a stavanie mája + tancovačka
- prechádzka do dediny na detské ihrisko
- návšteva a kŕmenie mláďat na RD

JÚN
- koncoročný výlet
- rozlúčka s predškolákmi
- opekačka

JÚL
- hasiči a vodné hry
- kúpanie v bazéne
- výlet na Kyselku
- výstava ovocia a zeleniny

SNOEZELEN

SNOEZELEN v priestoroch Trenčianskeho autistického centra

Snoezelen: poskytuje rozvoj zmyslového vnímania, zlepšenie schopnosti relaxácie a uvoľnenia sa, rozvoj poznávania, redukciu stresu, stereotypného správania, zvýšenie spontaneity. Naviac dochádza k rozšíreniu poznávania a skúseností o okolitom svete, vnímanie a prijímanie podnetov z okolia, zlepšeniu koncentrácie, socializácia, integrácie a sebarealizácie.

Snoezelen priestor: ponúka nové a veľmi príjemné zážitky, fyzické aj psychické uvoľnenie, zotavenie, harmonizáciu, energiu a pokoj zároveň, výber príjemných aktivít.

Snoezelen metóda: je multifunkčná metóda, ktorá sa realizuje vo veľmi príjemnom, špeciálne upravenom priestore pomocou svetelných, zvukových prvkov s prvkami pre hrubú a jemnú motoriku a podporu vestibulárneho aparátu. Cieľom je vyvolanie zmyslových pocitov ako aj stimulovanie zraku, sluchu a všetkých zmyslov k rovnováhe a zdraviu.

Priestor je nádherne skomponovaný a hrou v ňom očaríte každé dieťa bez rozdielu.

FELINOTERAPIA

aktivity pre tieto deti s poruchami autistického spektra poskytujeme v našom zariadení ako v jedinom na Slovensku. Využívame pri tom pre felinoterapiu mimoriadne predpoklady plemena Ragdoll.

Medzi pozitívne účinky felinoterapie patrí zlepšenie psychického stavu znížením úzkosti, strachu, či agresivity, a navodením pocitov uvoľnenia a radosti; zlepšenie kognitívnych funkcií - pozornosť, komunikácia a reči, učenia sa; ako aj rozvoj a udržanie motoriky a fyzická rehabilitácia.

Projektom sme jednoznačne preukázali účinnosť felinoterapie u detí s poruchami autistického centra. Počas aktivít s mačkami sa výskyt panických a úzkostných stavov znížil na nulu.
Ďalší jednoznačný zistený výrazný rozvoj schopnosti „našich“ detí nadviazať kontakt s iným človekom v jazyku. Felinoterapia je naviac zdrojom (pre tak požadovaných) pozitívnych emocionálnych zážitkov.

HIPOTERAPIA

OZ Autis realizuje hipoterapiu na základe dohody s neziskovou organizáciou Lesan so sídlom v Opatovciach, pod odborným vedením skúsenej hipoterapeutky Mgr. Danky Struhárovej.

Projekt „Hipoterapia u detí s autizmom v Trenčianskom autistickom centre PRO AUTIS“ sme sa rozhodli realizovať pre jej liečivé a terapeutické účinky na osobnosť autistických detí. Cvičenie na koni slúži ako podporná terapia, ktorá utvára podmienky pre vhodnú pohybovú činnosť a ovplyvňuje kvalitu života autistických detí v pozitívnom smere. Jemné konské pohyby sú zdrojom rytmických impulzov, ktoré sa prenášajú z koňa na človeka, čím navodzujú kĺbovú mobilizáciu, dochádza k uvoľneniu svalového napätia, odbúravajú sa patologické pohybové stereotypy, zlepšuje sa koordinácia pohybov, rovnováha, pohybová symetria a dochádza k povzbudeniu psychoemotívnej sústavy. Pomocou hipoterapie sa deti učia vyjadrovaniu emócií a v neposlednom rade podporuje rozvoj intelektových funkcií (pozornosť, koncentrácia, rozhodnosť, pamäť).

Vďaka projektu Mesta Trenčín môžu naše deti absolvovať viac hodín hipoterapie ako doteraz.
Ďakujeme!

ARTETERAPIA

Arteterapia je podpornou aktivitou, ktorá sa zameriava na podporu rozvoja schopností, ktoré sú menej rozvinuté, vychádzajúc z individuálnych predpokladov u jednotlivých detí (podpora rozvoja schopnosti verbálnej a neverbálnej komunikácie, jemnej motoriky, podpora rozvoja úrovne percepcie, udržania pozornosti, schopnosti sústredenia a spolupráce).

Využíva prvky psychoterapie prostredníctvom výtvarného umenia ako spôsob komunikácie. Zmyslové podnety v arteterapii slúžia ako prostriedok sebavyjadrenia a jej cieľom je umožnenie objavenia spôsobu vyjadrenia emócií, psychických procesov a vzťahov, ktoré nie je vždy možné vyjadriť slovne.

Cieľom arteterapie s deťmi s poruchami autistického spektra je zostavenie výtvarných techník a cvičení tak, aby hravou formou viedli k celkovému rozvoju osobnosti dieťaťa a prostredníctvom výtvarnej činnosti vytvoriť deťom priestor dôvery, bezpečia, emocionálneho porozumenia a poskytnúť im zážitok z úspechu a radosť z tvorby.

Východiskom arteterapeutickej intervencie je najmä pozorovanie dieťaťa a výtvarná hra, prispôsobená veku, schopnostiam a preferenciám individuálne pre každé dieťa, bez tlaku na výkon a s poskytnutím dostatočného priestoru pre reakcie dieťaťa zohľadňujúc jeho možnosti a limity v aktuálnej chvíli. Nehodnotí sa výsledok výtvarnej tvorby, dôležitý je celý proces a zážitok z tvorby. Ateterapeutická činnosť je preto rôznorodá, využívame rôzne motivujúce a senzorické pomôcky a materiály, ktoré zároveň posilňujú iniciatívu dieťaťa. Zmyslové podnety v arteterapii slúžia ako prostriedok sebavyjadrenia dieťaťa neschopného verbálnej komunikácie, umožňujú deťom vyjadriť emócie, pocity a potreby a vytvárajú priestor na uvoľnenie napätia a relax.

Náš arteterapeutický ateliér je bezpečným priestorom pre liečbu arteterapiou vytvorený pre deti so zdravotným znevýhodnením. Pomocou arteterapie sa snažíme nedirektívnym a nehodnotiacim prístupom poukázať na ich silnejšie stránky, na to, čo dokážu a poskytnúť im priestor na sebavyjadrenie a zážitok z úspešnosti.

PRÁCA SO ŠPECIÁLNYM PEDAGÓGOM

Cieľom špeciálnej individuálnej terapie je komplexný rozvoj osobnosti, pri čom využívame najmä prvky štruktúrovaného učenia a ABA terapie. Zameriavame sa na rozvoj kognitívnych, sociálnych, afektivno-emocionálnych i motorických kompetencií s ohľadom na špeciálne potreby každého dieťaťa.

Dôraz kladieme na priateľský a zároveň odborný prístup k dieťaťu, ako aj spoluprácu s rodinnými príslušníkmi, aby sme dosiahli čo najefektívnejšie výsledky. Učíme dieťa hravou formou prekonávať jeho deficity v jednotlivých oblastiach. Postupujeme podľa individuálneho výchovno-vzdelávacieho plánu, na ktorého tvorbe sa zúčastňujú viacerí odborníci v spolupráci s rodičmi.

ZNAKOVANIE S BEEBOM

Znakovanie deťom prospieva v rôznych aspektoch emočného a intelektuálneho rozvoja. Znakový jazyk je užitočný tým, ktorí majú malé, alebo žiadne verbálne zručnosti a schopnosti komunikácie.
Mnoho odlišností v chovaní súvisiacich s autizmom ako sú: agresivita, hnev, sebapoškodzovanie, strach sú často prisudzované neschopnosti komunikovať s ostatnými. Znakový jazyk môže umožniť takto znevýhodneńému človeku komunikovať pomocou znakov a môže stimulovať schopnosť verbálneho vyjadrenia.

Do začiatku používania znakovej reči je najlepšie použiť znaky vyjadrujúce presne základné potreby (napr. piť, cikať). Taktiež zvoľte znaky: ktoré zodpovedajú záujmu dieťaťa, označujú slová ktoré Vaše dieťa nevie vysvoviť, ktoré môžu zabrániť pocitu frustrácie a môžu dieťaťu pomôcť v obtiažnich situáciách.

Desatoro úspešného učenia: 1. Začnite len s pár znakmi. 2. Vždy používajte slová a znaky súčasne. 3. Opakujte slovo aj znak. 4. Ukazujte, ak je to možné. 5. Pomôžte dieťaťu s ukazovaním. 6. Používajte znaky pri každodenných aktivitách. 7. Hľadajte príležitosti k používaniu znakov. 8. Nebojte sa prispôsobiť si znaky. 9. Majte trpezlivosť. 10. Učte sa s radosťou a užívajte si to :)