Dnes » 32 / 18
Zajtra » 30 / 18
Pozajtra » 30 / 18
nedeľa 21. júla 2024 - Meniny má Daniel

Ranná starostlivosť o deti s autizmom

PhDr. Dana Buntová, PhD.

PhDr. Dana Buntová, PhD., v roku 1990 ukončila štúdium na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave štátnou záverečnou skúškou z logopédie, surdopédie a psychopédie. V odbore logopédia získala v roku 2002 titul PhDr. a v roku 2011 vedecko - akademickú hodnosť PhD. Pracovala v Centre špeciálno - pedagogického poradenstva v Trnave a v ZŠI pre sluchovo postihnutých v Bratislave.

Pracuje ako odborná asistentka na Katedre logopédie v Bratislave. Na Pedagogickej fakulte v Bratislave vyučuje predmety Dyslália, Logopedická intervencia a Manažment logopedickej intervencie v školstve.

Je spoluzakladateľka Centra detskej reči v Trnave, ktoré aj úspešne riadi. V rámci svojej praxe sa vedeckým i praktickým spôsobom venuje problematike narušeného a oneskoreného vývinu reči v ranom a predškolskom veku detí, problematike dyslálie, verbálnej dyspraxie, fonologickým poruchám, deťom so sluchovým postihnutím. Zameriava sa na preverbálny skríning detí s autizmom a na sémanticko - pragmatický syndróm u detí raného a predškolského veku.

Absolvovala kurzy z oblasti diagnostiky a terapie NKS organizované SAL a kurzy ABA terapie.

Spolupracovala na medzinárodnom projekte ELDEL - Rozvíjanie gramotnosti v európskych jazykoch. Aktívne sa zúčastňuje odborných podujatí a zároveň sama organizuje kurzy pre Slovenskú asociáciu logopédov, Metodické centrum v Bratislave, Dialóg s.r.o., Štátny pedagogický ústav, LENORIS, n.o., ŠZŠ a MŠ pre žiakov s autizmom, ZŠI pre žiakov s NKS. Publikuje vedecké články v časopisoch, zborníkoch i monografiách.

Pôsobila ako viceprezidentka pre organizačnú činnosť Slovenskej asociácie logopédov v Bratislave i ako členka komisie ŠPU poverená riešením metodických materiálov pre ranú intervenciu a špeciálnopedagogickú diagnostiku.

V súčasnosti je členkou prezídia Slovenskej asociácie logopédov v Bratislave a zároveň zakladajúcou členkou a štatutárkou Komory školských logopédov.